สมัครงาน

รับสมัครงาน

สมัครเป็นตัวแทน

ผลประโยชน์และสวัสดิการ

– มีอิสระในเวลาการทำงาน สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำ หรือทำงานแบบเต็มเวลาก็ได้
– มีรายได้ไม่จำกัด
– รับคอมมิชชั่น เดือนละ 2 ครั้ง
– ค่าบริหารทีมตามตำแหน่ง(ตั้งแต่ ระดับผู้จัดการหน่วยขึ้นไป)
– รับโบนัสรายเดือน รายไตรมาส และรายปี โบนัสความยั่งยืนและต่ออายุ

สวัสดิการและอื่นๆ

– สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฟรี (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)
– รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี (ขึ้นอยู่กับผลงานยอดขาย)
– เข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
– กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างตัวแทนและผู้บริหาร เช่น การจัดงานเลี้ยงพนักงาน งานเลี้ยงประจำปี งานมอบรางวัล
– ได้รับวุฒิบัตร, คุณวุฒิต่างๆ และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน

คุณสมบัติ

– อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
– วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ,ไม่จำกัดสาขา
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทัศนคติดี
– ขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น รักงานบริการ และ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถจัดสรรเวลาเข้าอบรมแบบประกัน จากทีมงานมืออาชีพ Krungthai-AXA Academy ก่อนเริ่มงาน)